Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen BeverageBoosters (hierna te noemen “BeverageBoosters”) en de opdrachtgever (hierna te noemen “Opdrachtgever”).

Aanbod en totstandkoming overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden uitsluitend indien deze schriftelijk door BeverageBoosters zijn bevestigd.
2.2 De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke acceptatie door de Opdrachtgever van het aanbod.

Levering
3.1 BeverageBoosters zal zorgdragen voor een goede uitvoering van de overeenkomst en zal bij het vastgestelde leveringsmoment, levering verzorgen op de plaats waar de Opdrachtgever deze heeft aangegeven.
3.2 Indien de levering vertraagd is of niet mogelijk blijkt te zijn, is BeverageBoosters daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen.
3.3 BeverageBoosters is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van vertraging of niet-levering.

Betaling
4.1 Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
4.2 Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is BeverageBoosters bevoegd de levering van drankvoorraden op te schorten totdat de betaling heeft plaatsgevonden.
4.3 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft binnen 14 dagen na aanmaning betaling te verrichten, is BeverageBoosters bevoegd de levering stop te zetten en de schade te verhalen op de Opdrachtgever.

Overmacht
5.1 BeverageBoosters is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van overmacht.
5.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die BeverageBoosters redelijkerwijs niet had kunnen voorzien en waardoor BeverageBoosters niet in staat is de overeenkomst na te komen.

Eigendomsvoorbehoud
6.1 BeverageBoosters blijft eigenaar van de geleverde drankvoorraden totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen.

Aansprakelijkheid
7.1 BeverageBoosters is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het vervoer of de lever